1 دقیقه خواندن
21 Apr
21Apr


گزارش ماهانە سازمان حقوق بشر هەنگاو از نقض حقوق بشر در کردستان (فروردین ٩٩)


 هەنگاو: طی ماه گذشتە دست کم ٤٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است.


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه فوردین ١٣٩٩ خورشیدی دست کم ٤٨ مورد نقض حقوق بشر در کردستان ثبت شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛


 کشتە و زخمی شدن کولبران (٥ مورد)

 طی ماه گذشتە دست کم ٥ کولبر در مرزهای ماکو، چالدران و بانە کشتە و یا زخمی شدەاند کە ٣ نفر از آنها جانشان را از دست دادەاند. ٢ مورد در اثر حوادث طبیعی و ٣ مورد نیز با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بودە است.


 اعدام و مرگ در زندان (٩ مورد)

 طی فروردین ماه امسال، دست کم حکم اعدام یک زندانی در زندان مرکزی سقز بە اجرا در آمدە است. همچنین ٨ زندانی در زندان های میاندوآب، مهاباد و ارومیە جانشان را از دست دادەاند کە ٦ مورد در اثر ابتلا بە بیماری کرونا و ٢ مورد در اثر شلیک مستقیم و ضرب و شتم زندانیان از سوی مامورین زندان بودە است.


کشتە و زخمی شند شهروندان مدنی و انفجار مین (٤)

طی ماه گذشتە دست کم سە شهروند در اثر انفجار مین در شهرستان سقز زخمی شدەاند. همچنین یک جوان اهل شهرستان ملکشاهی در مرزهای شهرستان مهران استان ایلام با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی بە قتل رسید.


 بازداشت و حکم (١٠ مورد)

 با استناد بە آمار هەنگاو، طی فروردین ماه امسال دست کم بازداشت ٧ شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە اتهام فعالیت سیاسی و مدنی از سوی نهادهای امنیتی ثبت شدە است.


همچنین ٣ شهروند کرد بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت و فعالیت مدنی جمعا بە تحمل ١٩ سال و ٥ ماه حبس و ٢٤ ضربە شلاق محکوم شدەاند.

محکوم شدەاند.


 خودکشی و کشتە شدن زنان (١٩ مورد)

طی ماه گذشتە، دست کم ١٧ شهروند از جملە ٨ زن و ٣ کودک در شهرهای مختلف کردستان بە دلیل مشکلات خانوادگی و اقتصادی بە زندگی خود پایان دادەاند.

 همچنین دو زن در شهرهای سرپل ذهاب و ماکو توسط افراد نزدیک خود بە قتل رسیدەاند.


 کارگری ( ١ مورد)

در این بازە زمانی دست کم ١ گارکر اهل نقدە در حین کار و بە دلیل سوانح کاری جانشان را از دست داد.