1 دقیقه خواندن
30 Apr
30Apr

🛑 گزارش آماری هەنگاو بە مناسبت ١ ماه می روز جهانی کارگر. 


✅ هەنگاو: روز اول ماه می هر سال بە عنوان روز جهانی کارگر شناختە شدە است و سازمان حقوق بشری هەنگاو بدین مناسبت گزارشی آماری از نقض حقوق کارگران در کردستان منتشر می کند.


✅ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از اول ماه می سال ٢٠١٩ تا اول ماه می ٢٠٢٠، جمعا ٣١٤ مورد نقض حقوق کارگران شامل جانباختن کارگران، کشتە و زخمی شدن کولبران و کارگران، بازداشت و صدور حکم برای فعالین کارگری ثبت شدە است.


🛑جانباختن ٦٦ کار در حین کار

✅ طی سال گذشتە ( از اول می ٢٠١٩ تا اول می ٢٠٢٠) و با استناد بە آمار هەنگاو، دست کم ٦٦ کارگر در شهرهای کردستان و در حین کار دچار حادثە کار شدە و جانشان را از دست دادەاند. ١ نفر از این کارگران در اثر انفجار مین کشتە شدە کە در آمار بخش مین هم بە آن اشارە شدە است.


✅ بر طبق این گزارش در این بازە زمانی ٢١ کارگر در استان کردستان، ٢٩ کارگر در استان آذربایجان غربی، ٨ کارگر در استان ایلام و ٨ کارگر در استان کرمانشاه جانشان را از دست دادەاند.

✅ همچنین ١٠ کارگر نیز در حین کار و در اثر انفجار مین قربانی شدەاند کە یک نفر از آنها جانش را از دست دادە است.


✅ هشت مورد از کارگرانی کە جانشان را از دست دادەاند در اقلیم کردستان دچار حادثە کار شدەاند.


🛑 کشتە و زخمی شدن ٢١٦ کولبر

✅ از ماه می ٢٠١٩ تا ماه می ٢٠٢٠ میلادی، دست کم ٢١٦ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند. بیش از ٨٤٪ کولبران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران، ترکیە و حشد شعبی کشتە و زخمی شدەاند.


✅ با استناد بە آمار هەنگاو، طی این بازە زمانی ٦٢ کولبر کشتە شدە و ١٥٤ کولبر نیز زخمی شدەاند.


🛑 علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم: ١٨٢ مورد ( ٤٩ کشتە و ١٣٣ زخمی) معادل ٨٤٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ٢٤ مورد (١٠ كشتە و ١٤ زخمی) معادل ١١٪ کل موارد.

مین: ٦ مورد (١ کشتە و ٥ زخمی) معادل ٣٪ کل موارد.

سانحە رانندگی ٤ مورد (٢ کشتە و ٢ زخمی) معال ٢٪ کل موارد.


🛑 بازداشت ١٥ فعال کارگری و صدور حکم برای ٧ نفر

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال گذشتە دست کم ١٥ فعال کارگری کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدەاند.


✅ همچنین، ٧ فعال کارگری در شهرهای مختلف کردستان جمعا بە ٤ سال و ٨ ماه حبس محکوم شدەاند.