1 دقیقه خواندن
19 Apr
19Apr


شایان سعیدپور، نوجوان محکوم بە اعدام با خطر اجرای حکمش روبروست


 هەنگاو: شایان سعید پور جوان محکوم بە اعدام کە در جریان شورش زندان سقز از این زندان فرار کردە و دوبارە بازداشت شدە بود، با خطر جدی اعدام روبروست.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، شایان سعید پور، کە در زمان نوجوانی مرتکب قتل و بە اعدام محکوم شدە بود، پس از فرار از زندان سقز و بازداشت دوبارە توسط نیروهای امنیتی، بە زندان مرکزی سنندج منتقل شدە و خطر اجرای حکم اعدام وی بسیار جدی می باشد.


یک منبع مطلع در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، شایان سعیدپور بە همراه چند زندانی دیگر پس از بازداشت دوبارە از زندان سقز بە زندان سنندج منتقل شدەاند و اکنون وی بە سلول انفرادی زندان سنندج منتقل شدە تا فردا سەشنبە دوم اردیبهشت ماه حکمش اجرا شود.


یکی از اعضای خانوادە سعیدپور طی ت،ماسی تلفنی با هەنگاو، این خبر را تایید کردە است و گفتە است کە حکم اعدام شایان ساعت ٤ بامداد روز سەشنبە اجرا خواهد شد.


شایان سعیدپور فرزند صلاح الدین، در تاریخ ٢٥مرداد ١٣٩٤ در حالی کە سنش کمتر ١٨ سال بود، یک شهروند دیگر اهل سقز را با هویت ”سلیمان آزادی “ بە قتل رساندە بود و از آن زمان در زندان بە سر می برد.


این جوان روز سەشنبە ١ آبان ٩٧ (٢٣ اکتبر ٢٠١٨) ، از سوی شعبە اول دادگاه کیفری استان کردستان، بە اتهام قتل بە اعدام محکوم گردید و این حکم بهمن ماه همان سال از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.


 شایان سعیدپور متولد ٣٠ شهریور ١٣٧٦ می باشد و در زمان قتل دقیقا ١٧ سال و ١٠ ماه و ٢٥ روز سن داشتە است.

 در جریان شورش زندانیان زندان سقز بیش از ٧٤ زندانی فرار کردند، شایان سعید پور و شورش مروتی نیز میان این زندانیان بودند کە این دو روز یکشنبە ١٧ فروردین (٥ آوریل) یعنی ١٠ روز پس از فرار از زندان، در روستای سبدلو از توابع شهرستان مرزی بانە بازداشت شدند.


مصطفی سلیمی، یکی دیگر از زندانیان محکوم بە اعدام در زندان سقز، پس از بازداشت حکم اعدامش بامداد روز شنبە ٢٣ فروردین (١١ آوریل) در زندان سقز بە اجرا در آمد.