1 دقیقه خواندن
21 Apr
21Apr


🛑 شایان سعیدپور در زندان سقز اعدام شد🛑 


✅ هەنگاو: شایان سعید پور جوان محکوم بە اعدام کە در جریان شورش زندان سقز از این زندان فرار کردە و دوبارە بازداشت شدە بود، در زندان این شهر اعدام شد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە ٢ اردیبهشت ٩٩ (٢١ آوریل ٢٠٢٠)، شایان سعید پور، کە در زمان نوجوانی مرتکب قتل و بە اعدام محکوم شدە بود، پس از فرار از زندان سقز و بازداشت دوبارە توسط نیروهای امنیتی، بە زندان مرکزی این شهر اعدام شد.


✅ یکی از نزدیکان سعید پور در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، حتی اجازە ندادەاند مادر مقتول کە با بخشش شایان موافقت کردە بود، وارد زندان سقز شود. خانوادە این جوان روز گذشتە در زندان سقز آخرین دیدار خود را با وی انجام دادە بودند.


✅ شایان سعیدپور فرزند صلاح الدین، در تاریخ ٢٥مرداد ١٣٩٤ در حالی کە سنش کمتر ١٨ سال بود، یک شهروند دیگر اهل سقز را با هویت ”سلیمان آزادی “ بە قتل رساندە بود و از آن زمان در زندان بە سر می برد.


✅ این جوان روز سەشنبە ١ آبان ٩٧ (٢٣ اکتبر ٢٠١٨) ، از سوی شعبە اول دادگاه کیفری استان کردستان، بە اتهام قتل بە اعدام محکوم گردید و این حکم بهمن ماه همان سال از سوی دیوان عالی کشور تایید شد.


✅ شایان سعیدپور متولد ٣٠ شهریور ١٣٧٦ می باشد و در زمان قتل دقیقا ١٧ سال و ١٠ ماه و ٢٥ روز سن داشتە است.


✅ صدور احکام اعدام و اجرای آن برای نوجوانان زیر سن قانونی در ایران در حالیست کە در سال ١٣٧٢ ایران معاهدەنامەی سازمان ملل متحد در این خصوص را امضا کردە است کە بە اساس آن حکم اعدام و صدور حبس مادام العمر برای نوجوانان زیر ١٨ سال ممنوع می باشد.


✅ در جریان شورش زندانیان زندان سقز بیش از ٧٤ زندانی فرار کردند، شایان سعید پور و شورش مروتی نیز میان این زندانیان بودند کە این دو روز یکشنبە ١٧ فروردین (٥ آوریل) یعنی ١٠ روز پس از فرار از زندان، در روستای سبدلو از توابع شهرستان مرزی بانە بازداشت شدند.


✅ مصطفی سلیمی، یکی دیگر از زندانیان محکوم بە اعدام در زندان سقز، پس از بازداشت حکم اعدامش بامداد روز شنبە ١٣ فروردین (١١ آوریل) در زندان سقز بە اجرا در آمد.