1 دقیقه خواندن
04 May
04May

سالگرد نبرد مقاومت ٢٤ روزه سنندج


اریبهشت ماه ١٣٥٩، در یورش سراسری دوم رژیم اسلامی به کردستان،  شهر سنندج با مقاومتی مردمی، متحدانه، سرسخت و پولادین که از سوی کومەلە هدایت و رهبری و سازماندهی می شد، روبرو گردید که ٢٤ روز ادامە داشت. بارها یورش گستردە پاسداران و حزب اللهی ها درهم شکست و باریدن بیش از ١٤ هزار گلوله توپ و خمپارە و کاتیوشا، در ارادە مردمی اثری نداشت.


نبرد ٢٤ روزه سنندج در تاریخ معاصر و در پیکار مردم کردستان برای بدست آوردن حق خود، می درخشد و در مردمی تر کردن جنبش و بالابردن مشارکت مردم در مبارزە و ارتقا معیارهای مبارزاتی سهم والایی دارد.

آن هنگام از رادیو و تلویزیون و شبکە اینترنت خبری نبود تا این مقاومت سترگ و غرورانگیز جهانیان را به ستایش خود بکشاند.

 

نام مبارزین مقاومت سنندج، نام جانباختگانش و استواری مردمانش برای همیشە به غرور خلق کرد در رسیدن به خواستەهایش افزودە است