1 دقیقه خواندن
27 Apr
27Apr

روز سەشنبە ٩ اردیبهشت ماه، "زرار پیغامی" بە اتهام قتل عمد در زندان مرکزی ارومیە اعدام خواهد شد.


مردم اشنویە هم اکنون مقابل منزل مقتول تجمع و خواهان بخشش وی هستند


#نە_بە_اعدام