1 دقیقه خواندن
30 Apr
30Apr

🔴 دوختن لب و اعتصاب غذای یک زندانی کورد در کامیاران


🔻 دوختن لب و اعتصاب غذای #برهان_کمانگر در زندان کامیاران روژهلات کوردستان


🔻برهان کمانگر، زندانی سیاسی و از اعضای گروه موسیقی “کورال” کامیاران، از روز دوشنبە ٨ اردیبهشت ۱۳۹۹، در زندان کامیاران لب های خود را دوختە و دست بە اعتصاب غذا زدە است.


🔻او بە نشانە اعتراض بە بد رفتاری مزدوران ادارە اطلاعات با خانوادە وی و ممانعت با تصمیم دادگاه مبنی بر اعزام ایشان بە مرخصی لب های خود را دوختە است.


🔻برهان کمانگر روز سەشنبە ١۵ مرداد ۹۸، همراه با چند نفر دیگر از سوی مزدوران اطلاعات بازداشت و پس از دو ماه با وثیقە ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد.


🔻برهان کمانگر روز چهارشنبە ٢٨ اسفند ٩٨، جهت تحمل حکم دو سالە خود بازداشت و بە زندان کامیاران منتقل شدە است.