1 دقیقه خواندن
18 Apr
18Apr


درخواست وثیقەهای سنگین ٦ میلیاردی برای آزدی موقت دو زندانی سیاسی


 هەنگاو: برای آزادی موقت دو زندانی سیاسی اهل بوکان کە یک سال است بدون محاکمە در زندان می باشند، در خواست وثیقەهای سنگین شدە است.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، دو زندانی سیاسی اهل بوکان بە نام های ” هژار عباسی“ اهل روستای گوگجلی و ”منصور شاربان“ اهل روستای ابراهیم آباد بوکان یک سال پیش بازداشت شدە و تاکنون نە محاکمە شدە و نە بە مرخصی اعزام شدەاند.


 یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، دستگاه قضایی برای آزادی وقت هر کدام از این دو زندانی درخواست مبلغ ٦ میلیارد تومان وثیقە کردە است کە خانوادەهای آنها تاکنون موفق بە تامین این مبلغ نشدەاند.


این دو شهروند اردیبهشت سال ٩٨ بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدەاند. آنها سال ٩٥ نیز بە همین اتهام بازداشت و پس از دوما بازداشت در اطلاعات ارومیە با وثیقەهای ٨٠ میلیون تومانی آزاد شدە بودند.