1 دقیقه خواندن
19 Apr
19Apr


خودسوزی یک زندانی قطع نخاع شدە در زندان ارومیە 


 هەنگاو: یک زندانی محبوس در زندان مرکزی ارومیە بە دلیل پروندە سازی و اهانت و ضرب و شتم از سوی مسئولین زندان اقدام بە خوسوزی نمود.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٢٧ فروردین ٩٩ (١٥ آوریل ٢٠٢٠)، یک زندانی قطع نخاع در بند امن زندان مرکزی ارومیە با هویت ”داود قاسم زادە“ بە دلیل پروندەسازی و ضرب و شتم از سوی مسئولین زندان اقدام بە خودسوزی نمودە کە در پی آن آژیر خطر زندان بە صدا در آمدە و نیروهای گارد ویژە وارد زندان شدەاند.


داود قاسم زادە چندی پیش با درخواستش مبنی بر انتقال بە مراکز درمانی خارج از زندان مخالفت شدە بود و بە همین دلیل دست بە اعتراض و بە آتش کشیدن پتوهایش زد. وی بە همین دلیل سوی مسئولین زندان بە شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفتە بود.


بە گفتە یک منبع مطلع، همان زمان مهرعلی فرهنگ، مدیر داخلی زندان بە این زندانی محکوم بە اعدام گفتە بود :“ من برادرم در دادستانی می باشد، اگر شاکی پروندەات تو را اعدام نکند، من خودم تو را اعدام خواهم کرد“.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە، چندی پیش مهرعلی فرهنگ با همکاری رئیس زندان یکی از پرستارهای زندان با هویت ”مهرداد رشید“ یک کیلو تریاک بە داخل زندان وارد کردەاند و سپس با توطئەای از پیش طراحی شدە آن را ضبط و پرستار مذکور گفتە است کە این را برای داود و برادرش بهاء الدین آوردەام. این در حالی است کە این دو برادر تاکنون مواد مخدر استعمال نکردەاند.


این دو برادر محکوم بە اعدام کە اهل سلماس می باشند، پس از اجرایی شدن این توطئە از سوی فرهنگ بە بند امن زندان منتقل شدە و داود آنجا اقدام بە خودسوزی کردە و علی رغم وضعیت نامناسب جسمانی از روز چهارشنبە نیز دست بە اعتصاب غذا زدە است.


 گفتنیست کە در بند امن (پاک) زندان مرکزی ارومیە هیچ یک از زندانیان از سوی کادر درمانی ویزیت نمی شوند و علی رغم سوختگی شدید، پس از چهار روز داود رستم زادە هنوز معالجە نشدە و زندگی وی با خطر جدی روبروست.


 بهاء الدین قاسم زادە و داود قاسم زادە از ١١ سال پیش بە اتهام قتل عمد بازداشت و در زندان مرکزی ارومیە محبوس می باشند.