1 دقیقه خواندن
10 Apr
10Apr


🛑 خطر اجرای حکم اعدام مصطفی سلیمی زندانی سیاسی فراری از زندان سقز پس از دستگیری🛑 


✅ هەنگاو: یکی از زندانیانی کە از زندان سقز فرار کردە بود پس از بازداشت با خطر جدی اجرای حکم اعدام روبروست و مسئولین زندان سقز خانوادە وی را برای آخرین دیدار فراخواندەاند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٢٢ فروردین ٩٩ (١٠ آوریل ٢٠٢٠)، مسئولین زندان سقز با خانوادە مصطفی سلیمی، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام تماس گرفتە و از آنها خواستەاند کە برای آخرین دیدار بە زندان مراجعە نمایند.


✅ یکی از نزدیکان آقای سلیمی این خبر را برای هەنگاو تائید و اعلام کرد کە مسئولین زندان اعلام کردەاند کە وی بە زودی اعدام خواهد شد و گفتەاند هر کدام  از اعضای خانوادە کە می خواهد با وی خداحافظی کند می تواند بە زندان مراجعە نماید.


✅ مصطفی سلیمی اهل روستای “ایلو” سقز، متولد چهارم تیرماه ۱۳۴۶ باشد کە در تاریخ هفدهم فروردین ۱۳۸۲ بازداشت و با اتهاماتی نظیر «محاربه»، «سرقت مسلحانه» و «عضویت در احزاب اپوزسیون کرد» توسط قاضی گودینی محاکمه و به اعدام محکوم شد.


✅ این زندانی پیشتر بە مدت چند سال عضو حزب دمکرات کردستان ایران بودە و پس از جدایی از این حزب بە سقز بازگشتە بود.


✅ وی از ١٧ سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در زندان های سقز و سنندج محبوس می باشد.


✅ مصطفی سلیمی در جریان شورش زندان سقز در روز جمعە ٨ فروردین ٩٩ (٢٧ مارس ٢٠٢٠)، همراه با ٧٠ زندانی دیگر از زندان سقز فرار کرد و پس از ١٠ روز یعنی ١٨ فروردین ماه از سوی نیروهای امنیتی حکومت دستگیر شد. دادستان سنندج از وی بە عنوان طراح اصلی فرار زندانیان سقز نام بردە بود.


✅ گفتنی است کە پسر ٢٥ سالە مصطفی سلیمی با هویت ”اشکان“ در تاریخ ٢٣ خرداد ٩٧ (١٣ ژوئن ٢٠١٨) در حالی کە برای پیگیری پروندە پدرش بە دادگاه سقز مراجعە کردە بود، پس از آنکە از سوی مسئولین دستگاه قضایی مورد هتاکی و بی احترامی قرار گرفتە بود، اقدام بە خودکشی نمود.