1 دقیقه خواندن
18 Apr
18Aprجنایت بزرگ تپەهای اوین فراموش نشدنی است


روز ٣٠ فروردین ١٣٥٣ روزنامەهای شاە سناریوی ساختگی فرار زندانیان را انتشار دادند تا یكی از شرم آورترین جنایتش را ثبت كند.

سحرگاە ٩ زندانی، ٩ كادر برجستە و ٩ تن از رهبران و كوشندگان جنبش چپ و سوسیالیستی جان باختند و برای همیشە جاودانە شدند.