1 دقیقه خواندن
28 Apr
28Apr

🛑 جان باختن دو شهروند اهل اشنویە در اثر بمباران جنگندەهای ارتش ترکیە🛑 


✅ هەنگاو: در اثر بمباران جنگندەهای ارتش ترکیە در مناطق مرزی با اقلیم کردستان ، کردستان ترکیە و کردستان ایران دو جوان کە برای جمع آوری گیاهان بهاری بە کوهستان رفتە بودند، جانشان را از دست دادند.


✅بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، ساعات اولیە روز سەشنبە ٩ اردیبهشت ٩٩ (٢٨ آوریل ٢٠٢٠)، جنگندەهای ارتش ترکیە ارتفاعات مرزی کوهستان ”خواکورک“ را بمباران و دو جوان اهل اشنویە کە برای جمع آوری گیاهان بهاری بە این ارتفاعات رفتە بودند، کشتە شدەاند.


✅ خبرنگار هەنگاو در اشنویە هویت این دو جوان را ”فاخر تازەوارد“ ٣٥ سالە و ”رشید میرو“ ٣٦ سالە اعلام کردە است.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، اجساد این دو جوان تاکنون در ارتفاعات خواکورک باقی ماندە و خانوادەهایشان موفق نشدەاند کە آنها بە شهر منتقل کنند.


✅ ارتفاعات خواکورک مابین شهرهای ارومیە، سوران (اقلیم کردستان) و هکاری (کردستان ترکیە) واقع شدە است.