1 دقیقه خواندن
19 May
19May

🛑 جانباختن جوان ١٨ سالە روانسری در نتیجە تعقیب و تیراندازی نیروهای انتظامی🛑 


✅ هەنگاو: اتومبیل یک جوان اهل روانسر بە کە بە ظن حمل کالای قاچاق از سوی نیروهای نظامی مورد هدف قرار گرفتە بود واژگون شدە و رانندە جوان جانش را از دست داد.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، نیروهای مبارزە با کالای قاچاق در نزدیکی کرمانشاه بە ظن حمل کالای قاچاق خودرو یک جوان ١٨ سالە را مورد تعقیب قرار دادە و مبادرت به شلیک به صورت مستقیم نموده اند.


✅ خبرنگار هەنگاو در کرمانشاه اعلام کرد کە در نتیجە تیراندازی نیروهای انتظامی خودرو واژگون شدە و رانندە ١٨ سالە با هویت ”بهزاد صالحی“ فرزند جهانگیر جانش را از دست می دهد.


✅ بهزاد صالحی اهل روستای ”شش بیدعلیا“ از توابع شهرستان روانسر بودە است.