1 دقیقه خواندن
15 Apr
15Apr

محمود شهریاری مجری سابق تلویزیون که در فضای مجازی 

حقایق را بیان میکرد، بازداشت شد.