1 دقیقه خواندن
05 May
05May

🛑 بازداشت دو برادر در پیرانشهر، ثبت چهارمین مورد بازداشت خانوادگی طی کمتر از ١٠ روز🛑 


✅ هەنگاو: دو برادر اهل پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند. دو برادر دربانە، دو برادر در سنندج و سە برادر دیگر نیز در بانە بازداشت شدەاند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ١٥ اردیبهشت ٩٩ (٤ می ٢٠٢٠)، دو شهروند اهل روستای ”کیلە سیپان“ پیرانشهر بە نام های ”احد محمودحسن“ و ”ابوبکر محمودحسن“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدەاند.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، این دو جوان برادر همدیگر می باشند، بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بازداشت شدەاند.


✅ پیگیری های خانوادە این دو شهروند برای مطلع شدن از سرنوشتان تاکنون بی نتیجە ماندە و محل نگهداری آنها نامعلوم می باشد.


✅ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ١٠ روز گذشتە چهار مورد بازداشت خانوادگی در شهرهای بانە، سنندج و پیرانشهر از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران ثبت شدە است.


✅ روز یکشنبە ١٤ اردیبهشت (٣ می )، نیروهای ادارە اطلاعات سنندج دو برادر را بە نام های “طارق و بنیامین رحیم پور” بازداشت کردەاند.


✅ روز یکشنبە هفتە گذشتە نیز، نیروهای اطلاعات بانە سە شهروند را بە نام های ”بیستون احمدپور“ و ”فرهاد احمدپور“ کە برادر می باشند و ”هادی احمدپور” کە پسری عموی آنها بودە را بازداشت کردەاند.


✅ روز قبل از آن نیز، سە برادر اهل بانە بە نام های “کریم، بارزان و خلیلی کریمی” از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بانە بازداشت شدە بودند.