1 دقیقه خواندن
23 Apr
23Apr


🛑 اعدام یک شهروند دیگر در زندان مرکزی سنندج🛑 


✅ هەنگاو: حکم اعدام یک شهروند اهل دهگلان در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد و یکی زندانی دیگر با بخشش اولیای از اعدام رهایی یافت.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنج شنبە ٤ اردیبهشت ٩٩ (٢٣ آوریل ٢٠٢٠)، حکم اعدام یک شهروند اهل دهگلان با هویت ”سینا محمدی“ ٢٦ سالە در زندان مرکزی سنندج بە اجرا در آمد.


 ✅ یکی از نزدیکان سینا محمدی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، سینا در سن ١٩ سالگی مرتکب قتل عمد شدە و یکی از دوستان خود را بە قتل رساندە بود. بە گفتە وی ، سینا ابتدا بە ١٢ سال حبس محکوم شدە و در دادگاه تجدید نظر حکمش بە اعدام تغییر کردە است.


✅ سینا محمدی کە در سن ٢٦ سالگی اعدام شد، از ٧ سال پیش در زندان مرکزی سنندج محبوس بودە است.


✅ همچنین، عدنان میرکی، جوان دیگر اهل دهگلان کە قرار بود امروز حکمش برگزار شود، با بخشش اولیای دم از اعدام رهایی یافت.


✅ بامداد امروز فعالین مدنی برای جلوگیری از حکم اعدام این شهروند مقابل درب زندان مرکزی سنندج تجمع کردە بودند. بە گفتە یکی از این فعالین، ماموران امنیتی زندان پس از ورود پدر و مادر مقتول بە زندان، با فعالین مدنی درگیر و آنها را پراکندە کردەاند.


✅ طی روزهای گذشتە حکم اعدام چهار شهروند کرد در زندان های کرمانشاه، سنندج و سقز اجرا شدە است.