1 دقیقه خواندن
15 Apr
15Apr

🛑 آزادی شش زندانی سیاسی از زندان مرکزی بوکان🛑


✅هەنگاو: طی روزهای گذشتە شش زندانی سیاسی اهل بوکان مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان آزاد شدەاند.✅برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە هر یک از سعید کاکایی، انور مام عزیزی، اسماعیل سانیار، مصطفی قادر زینب، ناصر خاتمی و هیمن مام قادر مشمول عفو نوروزی شدە و از زندان مرکزی بوکان آزاد شدەاند.


🛑 هویت این شش زندانی سیاسی کە همگی اهل بوکان می باشند بە شرح زیر می باشد؛


١_ انور مام عزیزی، بە اتهام تبلیغ برای حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ١ سال حبس تعزیری محکوم و از پاییز سال گذشتە جهت سپری نمودن دوران محکومیت بە زندان منتقل شدە بود. خبر بازداشت و صدور حکم برای این شهروند تاکنون رسانەای نشدە بود و جزئیات بیشتری از پروندە وی در دست نمی باشد.


٢_ اسماعیل سانیار، دی ماه ١٣٩٥ بە اتهام همکاری با حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) از سوی شعبە دهم دادگاه تجدید نظر ارومیە بە تحمل ٢ سال و ٦ ماه حبس محکوم شدە بود. گزارشی از اینکە از چە زمانی برای تحمل حبس بە زندان منتقل شدە است در دست نمی باشد.


٣_ ناصر خاتمی، شهریور ماه سال گذشتە بازداشت و بە زندان ارومیە منتقل شدە بود، وی بعدها از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل یک سال حبس محکوم شدە و بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدە بود. نامبرد پیشتر بە مدت ٦ سال پیشمرگە حزب دمکرات کردستان ایران بودە است.


٤_ مصطفی قادر زینب، در تاریخ ٢٢ اسفند ٩٦ (١٣ مارس ٢٠١٨) همراه با یک شهروند دیگر اهل ارومیە با هویت ”رحیم محمودی آذر“ کە در صفوف یگان های مدافع خلق بودند، خود را در شهر حلب بە نیروهای وابستە بە بشار اسد تسلیم و این نیروها نیز آنها را بە نیروهای سپاه پاسداران تحویل دادە بودند.

این دو جوان تیرماه سال ٩٧ از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی رضا نجف زادە هر کدام بە تحمل ١١ سال حبس محکوم شدند کە ٥ سال آن قابل اجرا می باشد.

بر طبق حکم صادرە این دو شهروند هر کدام بە اتهام ”عضویت در یگان های مدافع خلق“ بە تحمل ٥ سال حبس، بە اتهام ”اجتماع و تبانی“ بە تحمل ٥ سال حبس و بە اتهام ”تبلیغ علیە نظام بە تحمل ١ سال حبس محکوم شدە بودند.


٥- سعید کاکایی، سال ٩٧ پس از جدایی از حزب دمکرات کردستان ایران بە بوکان بازگشتە و از سوی دادگاه انقلاب بە اتهام خروج غیرقانونی از مرز بە تحمل ٦ ماه حبس محکوم شدە بود. وی زمستان امسال جهت اجرای حکم بازداشت شدە بود.


٦_ هیمن مام قادر، اواخر بهار ٩٦ در شهر بانە بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب سقز بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە تحمل ٥ سال حبس محکوم و بە زندان این شهر منتقل شدە بود. وی اوایل پاییز سال گذشتە بە زندان بوکان منتقل شدە بود.