1 دقیقه خواندن
02 May
02May

🛑 ادامە بازداشت شهروندان کرد در بانە، احراز هویت ١٠ نفر از بازداشتی ها🛑 


✅ هەنگاو: طی هفتە گذشتە بیش از دە شهروند کرد از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە و نهادهای امنیتی همچنان شب ها بە منازل مردم هجوم بردە و اقدام بە تفیتش منازل می کنند.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای شنبە و یکشنبە هفتە گذشتە بیش از دە شهروند اهل بانە از سوی نهادهای امنیتی حکومت بازداشت شدەاند کە هویت ١٠ نفر از آنها برای هەنگاو احراز شدە است.


✅ هویت این ١٠ شهروند کە برای هەنگاو احراز شدە است بە شرح زیر می باشد؛

١_ صالح کریمی ٢_ کریم کریمی ٣_ بارزان کریمی ٤_ خلیل کریمی ٥_ یوسف احمدی ٦_ ادریس کریم زادە ٧_ جلال فاطمی ٨_ هادی احمدپور ٩_ بیستون احمدپور ١٠_ فرهاد احمدپور

✅ از میان افراد بازداشت شدە یوسف احمدی پس از آنکە با گلولە از ناحیە پا مجروح شدە بازداشت و صالح کریمی کە بە همراه سە فرزندش بازداشت شدە بود، بە دلیل کهولت سن آزاد شدە است.


✅ هەنگاو مطلع شدە است کە، نیروهای امنیتی شامگاه گذشتە بە منزل چهار شهروند دیگر در ”بوالحسن“ بانە هجوم بردە اما موفقت نشدەاند کسی را بازداشت کنند. منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە این نیروها در دو مورد اقدام بە شکستن درب منازل کردەاند.


✅ سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە با صدور فراخوانی رو بە نهادهای حقوق بشری، فعالین مدنی و رسانەای نسبت بە شدت سرکوب نیروهای امنیتی در شهرستان بانە هشدار دادە بود.