1 دقیقه خواندن
24 Jan
24Jan

گزارش جامع نقض حقوق بشرسال 2020 درکوردستان شایان‌ ذکر است این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض سامانمند حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. در سال 2020 میلادی شاهد انواع گستردە نقض حقوق بشر در کوردستان بودەایم، مواردی کە منجر به جان باختن تعداد زیادی از شهروندان شرق کوردستان شدە است، همچنین شاهد بازداشت گستردە شهروندان بودەایم، شهروندانی کە بە فعالیتهای سیاسی، مدنی، حقوق بشری و محیط زیستی مشغول بودەاند. با توجە بە سیاست های تبعیضی و استعماری حکومت ایران، شاهد مهاجرتهای گستردە از شهرها و روستاهای شرق کوردستان بە مناطق مختلف ایران بودەایم. بیکاری و نبود فرصتهای شغلی  آسیبهای فراوان اجتماعی، روحی و روانی بە جامعە وارد کردە است. پدیدە کولبری گسترش یافتە است، حکومت ایران در عوض ریشە یابی و رفع این پدیدە سخت و غیرانسانی، اقدام بە کشتار کولبران کردە است. کولبران وکاسبکاران در این سال نیز تعداد زیادی از کولبران با شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی و نظامی حکومت ایران کشتە و زخمی شدەاند. نیروهای مرزبانی ایران با توجە بە فرمان آتش بە اختیاری کە خامنەای رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر کردە است، بی مهابا این کولبران را هدف شلیک قرار دادە و اقدام بە قتل و کشتار آنها کردەاند. درسال 2020 حداقل 56 کولبروکاسبکارکشته و151 کولبروکاسبکار نیز زخمی شده اند.

خودکشی

آمار خوکشی در سال 2020 بسیار بالا بودە و شهروندان زیادی اقدام بە خودکشی کردە و یا بە قتل رسیدەاند. مشکلات خانوادگی، قوانین مردسالارانە و تبعیضی علیە زنان، فقر و بیکاری ازعوامل اصلی خودکشی‌ها بودەاند. در این سال 41 مورد مردان و79 مورد زنان (24مورد خودکشی زنان زیر18سال) و قتل ناموسی 14مورد توسط جمعیت حقوق بشر کوردستان بە ثبت رسیدە است.

بازداشتی

در سال 2020 دست کم 308 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شدە اند. بیشتر بازداشت شدگان بدون اتهام مشخص، بدون وجود حکم قضایی و با ضرب و شتم بازداشت شدەاند. ازاین تعداد285 نفر مردان و23 نفر زنان می باشند.

اعدام(به اتهام قتل_قصاص_مواد مخدر) از ابتدای سال 2020 تا پایان آن شاهد اعدام شهروندان شرق کوردستان بودە ایم. در این سال حداقل 41 نفر اعدام شدە اند. از این تعداد 40 نفر مرد و 1 نفر زن (به اتهام قتل دو فرزند خود) میباشند.

مین

در سال 2020 شاهد 8 کشتە و زخمی شدن 13 شهروند بودەایم. میادین مینی کە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان ایجاد کردە است، هنوز جمع آوری نشدە و روزانە قربانی میگیرند.