1 دقیقه خواندن
15 Jan
15Jan


سراسر جامعە ایران را شور و هیجان و التهابات سیاسی و خواست و ارادە نوین برای تغییر، برای گامی دگر گونە در راە آزادی، عدالت و برای برچیدن رژیمی مستبد و دیکتاتوری فرا گرفتە است. 

١_ قیام، خیزش، شورش و به پا خواستن مردم در حدود ١٦٠ شهر بزرگ و کوچک در دی ماە ١٣٩٦ جمهوری اسلامی را با یکی از سخت ترین چالش های دوران حاکمیتش روبرو ساخت. برای روزهای متوالی مقابلە مردم متحد با یکی از سازمانیافتەترین و پرامکاناتترین دستگاە سرکوب در طول حیات دیکتاتوری ها، سران و بنیاد جمهوری اسلامی را به لرزە انداخت. 


٢_ خیزش دی ماە ۹٦ چند روز طول کشید اما هم به جهانیان نشان داد که مردم وسیعا از جمهوری اسلامی رویگردان شدەاند و هم سیلی محکمی به سردمداران رژیم زد. اعترافات و سخنان مقامات ریز و درشت حکومتی تا یک سال پس از آن، عمق نگرانی و وحشت نظام را از خیزش آن ایام بە خوبی نشان می داد.


٣_ دی ماە ۹٦ نقطە عطفی در رودررویی و تقابل تودەهای مردم و به ویژە طبقە کارگر و خیل مزدبگیران با جمهوری اسلامی و دستگاە سرکوبش تلقی می شود. دیماە ۹٦ پایان یک تاریخ، یک مقطع، یک دوران و آغاز دیگری است.


٤_ سران رژیم و مجیزگویان مختلف آن، ماەها پس از دی ماە با سرمستی نە چندان موجهی کە با وحشتی درونی همراە بود از سرکوب و پایان چنین خیزش هایی داد سخن دادند، قلم فرسایی و گلو پارە کردند که دیگر امکان تکرار آن نیست و جمهوری اسلامی توانست بحران و خطر جدی را از سر بگذراند.


٥_ اما دی ماە ۹٦ و فضای آن هیچ گاە جامعە ایران را ترک نکرد. التهابات سیاسی، تحرکات اجتماعی اقشار گوناگون، اعتصابات کارگری، اجتماعات دانشجویی، اعتصاب میلیونی کردستان و تقابل های پراکندە مردم و رژیم کماکان ادامە یافت. این نبردها مهر باطلی بود بر ادعای واهی رژیم مبنی بر سرکوب و خشکاندن قیام و خیزش.


٦_ با این اوصاف به آبان ماە گذشتە رسیدیم. آبان ماە گذشتە، افزایش سە برابری نرخ بنزین مستمسک و جرقەای شد تا بار دیگر آتش خشم و نفرت و نارضایتی مردم هم چون بنزین به سرعت شعلەور شود و با سرعت خیرەکنندەای به جنبشی پرتوان، تعرضی و متحدانە مردمی بدل شود


٧_ آبان ماە گذشتە اگرچە وسعت دیماە ۹٦ را نداشت و زمان کم تری ادامە یافت اما از حیث عمق، از لحاظ جسارت مردم برای رودررویی با دستگاە سرکوب و به چالش کشاندن بنیادهای رژیم و از نگاە به خطر انداختن موقعیت رژیم و "اعتبار" داخلی و منطقەاش به ویژە بی سابقە بود


٨_ واکنش فوق العادە خشن و جنایتکارانە و بسیار سازمان یافتە دستگاە سرکوب حکومت از همان لحظات نخست شکل گیری اعتراضات مدنی به گرانی بنزین (که بلافاصلە مسئلە گرانی بنزین را به حاشیە راند) نشان از وحشت حکام جمهوری اسلامی و دلهرە و ترس از تکرار دی ماە ۹٦ بود. بررسی روزهای مبارزات آبان ماە و برخورد و واکنش دستگاە سرکوب با آن، نشان از، از هم گسیختگی درونی نظام، نشان از تزلزل و تردید عمیق حکام نسبت به آیندە خود و نزدیک شدن روز انتقام و تصفیە حساب های مردمی بود


٩_ آبان ماە گذشتە اثرات عمیق و بنیادی بر روحیە مبارزاتی مردم گذاشت. اعتماد به نفس عمومی را در خیابان ها و میادین جاری ساخت. بار دیگر مشت های گرە کردە، بار دیگر مردم متحد و یک صدا به خیابان ها بازگشتند، مردمی که چند دهە بود جمهوری اسلامی با صرف هزینەهای گزاف تلاش کردەبود بە آنها بقبولاند کە هر گونە خیزش و مبارزە مردمی بیهودە، ناکام و بدون نتیجە و مضر است


١٠_ آبان ماە، انقلاب را مجددا در دستور کار مردم گذاشت. انقلاب و خواست انقلابی و ارادە تغییر در خیابان ها جاری شد. همان "انقلاب"ی که از فردای جمهوری اسلامی بسیاری به لعنت کردنش پرداختند، آن را پر خشونت تعریف می کردند، کور و بدون نقشە و بدون آیندە وصفش می کردند، و انتظار داشتند در حالی که دیکتاتوری فاشیستی مذهبی حاکم سازماندهی انقلاب شستە و رفتە انجام گیرد. قلم بدستان رژیم، "انقلابیون" سابق و احزاب و جریانات مجیز گوی رژیم علیە "انقلاب" سال ها نوشتند و گفتند و انرژی صرف کردند. دیدیم که "انقلاب" به آرامی، تدریجی اما عمیق در هیات مردمی متحد برای دستیابی به زندگی بهتر، به جامعە، منازل، خیابان، دانشگاە، کارخانە و اجتماعات بازگشت

ادامە دارد


رضاکعبی