1 دقیقه خواندن
31 Aug
31Aug

تمام ظلم هایی که یکجا جمع شده است!

✍️ سامان حاجی میرزایی 


از انقلاب ۵۷ به بعد حکومتی تشکیل شده است که در تمام این سالها بیشترین ظلم ها را به مردم خویش روا میدارد!

وقتی به سرمایه های انسانی و منابع طبیعی این خاک و بوم تامل میکنیم ، و نظاره گر نوع زندگی و معیشت خانواده ها و همچنین فضای سیاسی و فرهنگی جامعه هستیم ، براستی چیزی جز یک کشور ویران که تمام ارکان آن ،همسانِ کلافی در هم پیچیده که غرق در فساد و فقر و مرگ است چیزی در نمیابیم!

چرایی این ماجرا چیزی نیست جز عدم شایستگی ، بیسوادی و ظالم بودن حاکمان ،همچنین فساد افسارگسیخته ای که راس تا ذیل مسولان کشور در تمام این سال ها در برگرفته است!

ظلم هایی که برای حفظ نظام فاسد و نالایق خود به مردم روا میدارند انقدر زیاد است که با قلم امکان ابراز تمام ابعاد آن میسر نیست!

اختلاس های کلان ، اعدام انسان هایی که برای رفع رنج اقتصادی فریاد زدند و فساد همه گیر افسارگسیخته ای که تمام سیستم حکومت را در برگرفته است!

کشوری که مردمش بر روی ثروتی بی نهایت زندگی میکنند اما از آن بی بهره اند، در گوشه ای رنج نبود آب آشامیدنی میکشند و در گوشه ای دیگر کپرنشینی میکنند ، در سمتی دیگر مرزنشینان کُرد با شرافتی که در نبود فعالیت اقتصادی در آن مناطق که همواره مورد عدم حمایت و ظلم مضاعف حکومت جمهوری اسلامی بوده است ،برای سیر کردن شکم خانواده شان رنج کولبری را تحمل میکنند و بی رحمانه به آنها از طرف نظامیان همین حکومت شلیک هم میشود!! گرانی و تورم زیاد که باعث نزول  قدرت خرید مردم شده و اشتغالی که کارگران نیشکر هفت تپه و بسیاری دیگر فقط اسم آن را یدک میکشند، بدون ماه ها دریافت ناچیزترین حقوق اولیه کارگری!!

جنگل ها و محیط زیستی که به دلیل سیاست های غلط رو به نابودیست و هوایی که تنفس در آن سَم است!

سیاست های  بی ثبات کننده علیه امنیت کشور  

و دشمن تراشی و مداخله در امور کشورهای همسایه جهت بسط و گسترش ایدولوژی حکومت اسلامی مورد نظر شخص علی خامنه ای که بدون کمترین آینده نگری ، ایران را به کشوری سرکش و غیر قابل اعتماد برای  همسایگانش و تمامی دیگر کشورها تبدیل کرده است و ثروتی که بجای بسط سفره مردم ، هزینه این سیاست های جاه طلبانه میشود و تمام این رفتارها باعث فشار اقتصادی و تحریم های بین المللی گردیده که دودش فقط به چشم توده مردم ایران میرود وگرنه مسولان و آقازاده ها را از این باب اندک غمی نیست!

تمام این ظلم هایی که یکجا جمع شده و استرس و افسردگی را جایگزین شادی و آسایش مردمان این آب و خاک کرده است.

اما ظلم پایدار نیست و هر ظالمی را سرنوشتی ست همچون دیگر حاکمان ظالمی که در نهایت حکومتشان توسط مردم به زیر کشیده شده است!

به امید آزادی و سربلندی مردم این خاک و بوم...