1 دقیقه خواندن
08 Jan
08Jan

همەی تهدیدات رهبر و نظام رژیم اسلامی دال بر "انتقام سخت" در اشک ریزی و نمایش چندش آور چند جعبە خالی از بغداد تا کرمان خلاصە شدە است. این نمایشات سە روزە، قطعا منافع و موقعیت قدرت هایی را که در چهل سال گذشتە مرگ نثارشان کردە است به خطر نینداختە است. کاردکرد و "خاصیت" بسیج سە روزە، "انتقام سخت" از شورش های آبانماە گذشتە و دیماە ۹٦ و رویگردانی وسیع مردمی از جمهوری اسلامی است


اشک خامنەای گدایی و عجز و لابە از مردمی است که دیگر حاضر نیستند روی خوشی به آنان نشان دهند. "رهبری" که در بیانەاش از "انتقام سخت" می گوید، شرم آور است که به گریە می افتد تا بلکە با این شگرد مفری برای نظامش بیابد. چهل سال است عالی جنابان به شکار رهبران محبوب مردمی، به اسارت گرفتن دەها هزار زندانی، به کشتار هولناک تابستان ٦۷ و به خون کشیدن خوزستان و بلوچستان و کردستان حاکمیتشان را نگە داشتەاند. رهبران ترکمن را ربودند و در مرکز تهران اجسادشان را رها کردند تا "اقتدار" نظام را پی ریزی کنند


"افتخار"  چمران که سال ۱۳٥۸ نقشی چون قاسم سلیمانی را ایفا می کردتقیب کاک فواد (مصطفی سلطانی) رهبر جوان و نامدار در آن برهە حساس مقاومت کردستان و نهایتا قتل وی بود. فرماندهان سپاە که با جنایاتشان در کردستان به رتبەهای بالاتر نظام رسیدەاند، حتما خود را برای روزی آمادە کردەاند که "انتقام سخت" یکی یکی تکلیف آنان را یکسرە سازد. خامنەای که هزاران نفر را به کام مرگ کشاندە است، بخشی از فرماندهان و سپاە را در خاورمیانە مستقر کردە است، حتما خود را برای کشتار مهرەهایشان آمادە کردەاند. ٥٠٠ هزار نفر در سوریە تلف شدەاند، از همان ابتدا شورش مردمی علیە بشار اسد این جمهوری بود که فرماندهان سپاە را به سوریە اعزام و تیم های شکنجەگر زبدە و تعلیم دیدە را در زندان های سوریە نشاند و گزارش های هولناک شکنجەهای این سالیان را همگان دیدەاند


اشک جمهوری اسلامی یاس و درماندگی و خطابیەای است به مردمی که به رژیم اسلامی پشت کردەاند که دیگر لبنان و عراق و سوریە جولانگاه جمهوری اسلامی نیست، تمنایی است که چون "اهل کوفە" حسین را تنها نگذارند