1 دقیقه خواندن
01 Mar
01Mar

شایان‌ذکر است، این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت 

ایران انجام می‌شوند

 اعدام

 در ماە فوریە دو نفر با نامهای علی انگزی و هوشنگ محمدی بە اتهام قصاص اعدام شدند

 بازداشت و زندان

بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، ٢٥ تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان  

بازداشت شدەاند

کولبر و کاسبکار

 در این ماه نیز تعدادی از کولبران و کاسبکاران قربانی شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و برف و بوران شده‌اند. دراین ماه ۷ کولبر و کاسبکار کشته و ١٢ کولبر و کاسبکار زخمی شده‌اند

خودکشی وقتل

در این ماە جمع ١٢ تن خودکشی کردە و ٤ تن نیز کشتە شدەاند. از این جمع ٦ مرد و ٦ زن خودکشی کردە و ٢ مرد و ٢ زن نیز بە قتل رسیدەاند

مین 

در این ماە ٤ تن در اثر انفجار مین کشتە و زخمی شدەاند. در این بین یک تن با نام نادر برادران کشتە شدە و سە تن دیگر زخمی شدەاند