1 دقیقه خواندن
03 May
03May

این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد. حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می شود

بازداشت وزندان 

بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، 42 تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان بازداشت شدەاندکولبر وکاسبکار

دراین ماه 17 کولبر مجروح و1 کولبردر اثر شکنجه حکومت ترکیه به نام حسین کچانلو کشته شد


اعدام


خودکشی وقتل

مجموع خودکشی های ثبت شده دراین ماه 18 تن است


خودکشی زنان


خودکشی مردان