1 دقیقه خواندن
12 Aug
12Aug

گزارش سازمان عفو بین الملل در رابطه با قتل محمد_علیزاده

محمد_علیزاده در جریان اعتراضات روز ۱۶ مرداد در‌ نقده کشته شد. مردی با لباس غیرنظامی با کلت به او شلیک کرد. این مرد پشت سر پلیس ضد شورش که در حال تعقیب معترضان بود، حرکت می‌کرد و این امر نشان از آن دارد‌ که او همراه با نیروهای امنیتی یا دستکم با رضایت آنان‌ عمل کرده است.
#محمد_علیزاده نیز مانند تعداد بیشماری از معترضان مجروح، از ترس دستگیری برای درمان به بیمارستان مراجعه نکرد. او متوجه نشده بود که با گلوله‌ جنگی به او‌ شلیک شده است چرا که خون‌ریزی اش داخلی بوده و قابل مشاهده نبوده است. او کمی بعدتر بیهوش شد و در راه انتقال به بیمارستان جان باخت.