1 دقیقه خواندن
23 Mar
23Mar


🛑 گزارشی در بارە یک زندانی سیاسی محکوم بە حبس ابد در زندان کرمانشاه🛑 


✅ هەنگاو: یک شهروند اهل شهرستان ثلاث باباجانی در استان کرمانشاه بە اتهام جاسوسی مدت ٢٢ سال است کە در زندان بە سر می برد و تاکنون هیچ خبری دربارە وی منتشر نشدە است.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک زندانی سیاسی با هویت ”مجید فتحی“ حدودا ٥٠ سالە مدت ٢٢ سال است کە در زندان دیزل آباد کرمانشاه محبوس می باشد.


✅ مجید فتحی اهل روستای ”سیور هوار“ ثلاث باباجانی می باشد و ٢٢ سال پیش بە اتهام جاسوسی برای رژیم بعث عراق بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب کرمانشاه بە حبس ابد محکوم شدە است.


✅ این زندانی سیاسی طی ٢٢ سال گذشتە در زندان دیزل آباد محبوس بودە و تاکنون هیچ خبری دربارە وی منتشر نشدە و سازمان حقوق بشری هەنگاو بە عنوان اولین منبع این خبر را رسانەای می کند.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، مجید فتحی کە هم اکنون ساکن کرمانشاه می باشد، طی روزهای گذشتە بە مرخصی اعزام شدە است.