1 دقیقه خواندن
01 Aug
01Aug

گزارشی دربارە یک زندانی سیاسی زن با حکم ٨ سال حبس در زندان ارومیە


  یک زن اهل ارومیە بە تحمل ٨ سال حبس محکوم شدە و از سە سال پیش در زندان مرکزی ارومیە محبوس و خبر بازداشت و صدور حکم برای وی تاکنون رسانەای نشدە است.


یک زن اهل کُرد ارومیە با هویت ”باران بهزاد“ از سە سال پیش در بند زنان این زندان محبوس می باشد.


بە گفتە یک منبع مطلع، باران بهزاد پیشتر عضو حزب کارگران کُردستان بودە و سە سال پیش پس از جدایی از این حزب بە ارومیە بازگشتە و همان زمان از سوی نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از دو ماه بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شدە است.


 این منبع در ادامە اعلام کرد کە، باران بهزاد سال ٩٦ (٢٠١٧) از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو بە اتهام ”عضویت در حزب کارگران کُردستان“ بە تحمل ٨ سال حبس محکوم شدە است.


 باران بهزاد از سە سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در زندان مرکزی ارومیە محبوس بودە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع خبر بازداشت و صدور حکم برای این زن اهل ارومیە را منتشر می کند.