1 دقیقه خواندن
10 Apr
10Apr

🛑 کشف جسد یک کولبر در چالدران و بە قتل رساندن کولبر بازداشت شدە در ماکو🛑 


✅ هەنگاو: جسد یک کولبر در ارتفاعات مرزی چالدران از سوی مردم منطقە کشف شد و گزارشات رسیدە حاکی از آن می باشد کە کولبری کە سە روز پیش در ماکو کشتە شد، بازداشت و سپس بە صورت خودسرانە توسط نیروهای نظامی بە رگبار بستە شدە است.


✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز پنج شنبە ٢١ فروردین ٩٩ ( ٩ آوریل ٢٠٢٠)، جسد یک کولبر اهل چالدران با هویت ”عسگر محمدی“ در ارتفاعات مرزی روستای ”نبی کندی“ این شهرستان از سوی مردم منطقە کشف شدە است.


✅ این کولبر چهار روز پیش جهت کولبری بە ارتفاعات مرزی رفتە و از آن زمان هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نبود و تاکنون روشن نشدە است کە چگونە جانش را از دست دادە است.


✅ از سوی دیگر و برطبق گزارشاتی کە بە هەنگاو رسیدە است، برهان جنیکانلو، کولبر جوان اهل ماکو کە روز دوشنبە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح در مرزهای بازرگان کشتە شدە بود، ابتدا بازداشت و سپس خود سرانە بە رگبار بستە شدە است.


✅ یکی از کولبرانی کە همراه برهان بودە در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای مستقر در برجک ٤٦ منطقە مرزی بازرگان، برهان و دو کولبر دیگر را دستگیر کردەاند و فرماندە برجک از فاصلە چند متری برهان را بە رگبار بستە و دو کولبر یگر کە پس از مشاهدە کشتە شدن برهان خواستەاند فرار کنند، از سوی این فرماندە هدف قرار گرفتە و بەشدت زخمی شدەاند.