1 دقیقه خواندن
16 Oct
16Oct

کشتە و زخمی شدن دو نوجوان ١٧ سالە توسط نیروی انتظامی در کرمانشاهنیروی انتظامی کرمانشاه در محلە دولت آباد این شهر اتومبیل یک شهروند را بە رگبار بستە و یک نوجوان ١٧ سالە را بە قتل رساندە و یکی دیگر را بە شدت زخمی کردە است.عصر روز پنجشنبە ٢٤ مهر ٩٩ (١٥ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای انتظامی مستقر در پایگاه دولت آباد شهر کرمانشاه بە سوی یک اتومبیل نوع ”پژو ٤٠٥“ آتش گشودەاند.

در نتیجە تیراندازی نیروهای انتظامی رانندە اتومبیل کە یک نوجوان ١٧ سالە بودە با هویت ”اشکان عزیزی“ جانش را از دست دادە و یک نوجوان ١٧ سالە دیگر با هویت ”برهان عزیزی“ بە شدت زخمی شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، برهان عزیزی بە حالت کما رفتە و هم اینک تحت مراقبتهای ویژە پزشکی قرار دارد.

این دو نوجوان اهل محلە درەدریژ (شهرک مهدی) کرمانشاه بودە نیروهای انتظامی بە بهانە اینکە اتومبیل آنها پلاک ندارد، بە سوی آنها شلیک کردەاند.