1 دقیقه خواندن
01 Sep
01Sep

 کشتە و زخمی شدن ٣١ کولبر طی ماه آگوست ٢٠٢٠ طی ماه آگوست دست‌کم ٣١ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه آگوست ٢٠٢٠، دست‌کم ٢٠ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٧١٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.


 بر طبق این گزارش، ٥ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٢٦ کولبر نیز زخمی شدەاند. بیشترین قربانیان از استان کُردستان بودەاند کە طی ماه گذشتە ١٢ مورد در این استان ثبت شدە است.


🛑 علت مرگ یا مجروحیت

شلیک مستقیم : ۲۲ مورد (۴ کشتە ۱۸ زخمی) معادل ۷۱٪ کل موارد.

سانحە رانندگی: ۷ مورد (١ کشتە و ۶ زخمی) معادل ۲۲٪ کل موارد.

ضرب و شتم توسط نیروهای نظامی: ٢ مورد ( ٢ زخمی) معادل ٧٪ کل موارد.


 تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ٩ مورد شامل ( ٣ کشتە و ٦ زخمی).

استان کُردستان (سنندج): ١٢ مورد شامل ( ٢ کشتە و ١٠ زخمی ).

استان کرمانشاه : ١٠ مورد شامل ( ١٠ زخمی ).