1 دقیقه خواندن
15 Aug
15Aug

 کشتە و زخمی شدن سە کولبر در مرزهای ارومیە نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی ایران در مرزهای ارومیە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندە و دو کولبر دیگر نیز زخمی شدە است.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز شنبە ٢٥ مرداد ٩٩ (١٥ آگوست ٢٠٢٠)، نیروهای مرزبانی ایران در ارتفاعات مرزی روستای ”کوران“ ارومیە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و سە کولبر کشتە و زخمی شدەاند.


 خبرنگار هەنگاو در ارومیە اعلام کرد کە در نتیجە تیراندازی این نیروها یک کولبر جوان با هویت ”سراج احمدی“ جانش را از دست دادە است. دو کولبر نیز زخمی شداند کە هویت آنها تاکنون برای هەنگاو احراز نشدە است.


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی مرداد ماه امسال دست کم ٥ کولبر در مرزهای نوسود، مریوان، بانە، چالدران و ارومیە کشتە شدەاند.