1 دقیقه خواندن
12 Sep
12Sep

کشتە و زخمی دو کولبر اهل ماکو توسط نظامیان ترکیە
نیروهای مسلح ترکیە در مرزهای شهرستان ماکو بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر کشتە و زخمی شدەاند.


 روز شنبە ٢٢ شهریور ٩٩ (١٢ سپتامبر ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ترکیە در مرزهای ماکو بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و دو کولبر کشتە و زخمی شدەاند.


 بە گفتە یک منبع مطلع، در نتیجە تیراندازی این نیروها یک کولبر جوان با هویت ”شهرام محمدی“ کشتە شدە و یک کولبر نیز  با هویت ”جعفر رهبری“ زخمی شدە است.


 این دو کولبر اهل روستای دیم قشلاق بودە و بار سیگار حمل کردە