1 دقیقه خواندن
30 Jul
30Jul

کشتە شدن یک کولبر در ارتفاعات نوسود
 هەنگاو: یک کولبر جوان در حین کولبری در ارتفاعات مرزی شهر نوسود از توابع شهرستان پاوە در کرمانشاه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران بە قتل رسید.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز پنجشنبە ٩ مرداد ٩٩ (٣٠ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای سپاه پاسداران در ارتفاعات مرزی ”ملەقندی“ شهرستان نوسود بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.


خبرنگار هەنگاو در نوسود هویت این کولبر را ”وزیر محمدی‘ ٢٩ سالە و اهل روستای “حشمر“ از توابع شهرستان ثلاثباباجانی اعلام کردە است. وی متاهل و پدر یک فرزند نیز بودە است.


بە گفتە یک منبع مطلع و با توجە بە تصاویری کە بە هەنگاو رسیدە است، وزیر محمدی از فاصلە نزدیک توسط نیروهای سپاه پاسداران و از ناحیە سر مورد شلیک مستقیم قرار گرفتە است.


 با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال ٢٠٢٠ تاکنون (٧ ماه) دستکم ٢١ کولبر در مرزهای نوسود کشتە و زخمی شدەاند.