1 دقیقه خواندن
04 Aug
04Aug

کشتە شدن یک کولبر توسط مٲموران مرزی ترکیە در مرز #چالدران.


بامداد امروز ١٤ مرداد مٲموران مرزی  ترکیە یک کولبر با هویت #ابراهیم_بایکار در مرز چالدران  را با شلیک مستقیم بە قتل رساندند.