1 دقیقه خواندن
28 Aug
28Aug

چهلمین سالروز (۷ شهریورماه ۱۳۵۹) اعدام شهلا و نسرین کعبی


نه فراموش می کنیم و نه می بخشیم!


سحرگاه هفتم شهر یور ماه ۱۳۵۷ میدان تیرباران زندان سنندج، آخرین لحظات قبل از اعدام.

نسرین : چشمان مرا نبندید!

شهلا : اما چشمان مرا ببندید!

مامور آتش : آها چون می ترسی...

شهلا : نه، نمی خواهم مرگ خواهرم را ببینم!

نسرین : پس چشمان مرا هم ببندید!


دو خواهر، دو پرستار، دو انسان و از اولین زنان قربانی سیاهی و جهل و جنایت, که "جرمی" جز خدمت به مردم خود نداشتند, بیرحمانه و کوردلانه به جوخەهای اعدام سپرده شدند.