1 دقیقه خواندن
18 Nov
18Nov

‏‎چنگیز قدم‌خیر زندانی سیاسی کُرد غروب دیروز از زندان مسجد سلیمان بنابه دلایل نامعلومی به اهواز منتقل شده، وی که به اتهام عضویت در کومله به ۴۰ سال جبس و تبعید به زندان مسجد سلیمان محکوم است در شرایط وخیم جسمی قرار دارد.