1 دقیقه خواندن
30 Oct
30Oct


کاربران فضای مجازی در عراق با منتشر کردن این مدارک کە یکی از نیروهای سرکوبگر را گرفتند،  مدارکش ایرانی میباشد


دلیل نفرت مردم عراق از سپاە قدس قاسم سلیمانی این دخالتھای جنایتکارانە است