1 دقیقه خواندن
11 Nov
11Nov


چهره و نامى آشنا براى همه، مادر جانباختگان عزيز و گرامى احسن ناهيد و شهريار ناهيد از اعداميان فرودگاه شهر سنندج، زندگى را وداع گفتند. اين وداع در روز هفتم نوامبر 2019 در كاليفرنيا روى داد. مادرى كه بعد از، از دست دادن فرزندان دلبندش محكوم به ترك ديار شد

 

اعدام دلبندانش يك تراژدى فراموش نشدنى كه با به تصوير كشيدن صحنه اعدام آنها توجه همه آزاديخواهان جهان را بخود جلب كرد و اين تصوير جهانى شد 

خانم ناهيد مادرى قوى و شجاع با قلبى بزرگ كه بردبارى و مقاومت شان زبانزده همه بود.

 

يكى از دوستان منيرخانم بر سر مزار پسر سومش فرهاد ناهيد در سال 2001 خطاب به ايشان ميگويد

"خانم ناهيد با شعله هاى دلش نه نفرت و خشم و گريز بلكه هنوز بودن و زندگى را به پيرامونيان خود مى دمد".