1 دقیقه خواندن
20 Oct
20Oct


۲۵ میزان ۱۳۹۸، (۱۷ اکتوبر ۲۰۱۹): «حزب همبستگی افغانستان» تحصنی را جهت محکوم نمودن تجاوز وحشیانه دولت فاشیستی ترکیه و شرکای آن بر روژاوا برگزار نمود.

ما به کارزار جهانی دفاع از روژاوا میپیوندیم و تجاوز وحشیانه دولت داعشپرور اردوغان را محکوم میکنیم. ما به این باور هستیم که مردم مبارز کورد با به دست گرفتن بیرق هورین خلف آن را به اهتزاز در آورده و انتقام خون سارای ۷ ساله و محمد ۱۲ ساله را گرفتنیست. چنانچه شیرزنان کوبانی ثابت ساختند و پوزه داعش را به خاک مالیدند، به زودی حتما داعشیان اردوغانی را نیز شکست میدهند و به مبارزه پر افتخار خود ادامه میدهند