1 دقیقه خواندن
21 Jul
21Jul

🛑 وقوع درگیری مسلحانە در مرزهای اشنویە🛑 


✅هەنگاو: عصر روز گذشتە درگیری مسلحانەای در مرزهای اشنویە میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت بە وقوع پیوست.✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ٣٠ تیر ٩٩(٢٠ ژوئیە ٢٠٢٠)، در ارتفاعات مرزی سیاکوه (سیاکیو) اشنویە درگیری مسلحانەای میان نیروهای سپاه پاسداران و یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت روی دادە است.✅ تا زمان تنظیم این خبر، خبری مبنی بر تلفات طرفین درگیری منتشر نشدە و هیچ یک از احزاب کردستانی مسئولیت این حملە را بر عهدە نگرفتەاند.✅ با این حال روز گذشتە گزارشاتی بە دست هەنگاو رسیدە بود کە، نیروهای سپاه پاسداران ٤ جوان را در ارتفاعات مرزی اشنویە بە شدت مورد ضرب و شتم قرار دادە و آنها را بازداشت کردەاند.✅ این چهار جوان بە پادگان شاکرآباد (صمد بوستانی) منتقل شدە و تاکنون هویت آنها برای هەنگاو احراز نشدە است. گزارش رسیدە حاکی از آن می باشد کە یکی از بازداشت شدگان بە شدت زخمی شدە بود.