1 دقیقه خواندن
31 Oct
31Oct

هجوم نیروهای امنیتی بە منزل زندانی سیاسی سابق و تهدید وی بە مرگ  نیروهای ادارە اطلاعات در شهرستان سقز بە منزل یک فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق هجوم بردە و ضمن تفتیش منزل پدری خانوادەاش را تهدید کردەاند کە اگر خود را تحویل ندهد، وی را خواهند کشت.
نیروهای ادارە اطلاعات شهرستان سقز روز چهارشنبە ٧ آبان ٩٩ (٢٨ اکتبر ٢٠٢٠)، بە منزل زانکو رمضان‌زادە هجوم بردە و ضمن تفتیش منزل پدریش خواهان تسلیم شدن وی شدەاند.
این نیروها همچنین گفتەاند کە تا زمانی زانکو تسلیم نشود سندی را کە بە عنوان وثیقە گذاشتەاند، آزاد نخواهند کرد. زانکو رمضانی‌زادە با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە و ادامە مصادرە سند در حالی است کە وی مبلغ ٢٠٠ میلیون تومان دیگر برای آزادی سند گـذاشتە اما نهادهای مرتبط اکنون هم سند و هم مبلغ واریز شدە را مصادرە و خواهان تسلیم شدن زانکو رمضان‌زادە می باشند.
زانکو رمضان‌زادە روز چهارشنبە ٢٢ آبان ٩٨ (١٣ نوامبر ٢٠٢٠) از سوی شعبە چهارم دادگاه انقلاب سنندج بە اتهام عضویت در حزب کوملە کُردستان ایران بە تحمل ٦ سال حبس و بە اتهام اقدام بە فعالیت تبلیغی برای این حزب بە ١٤ ماه حبس محکوم شد کە بر طبق قانون تجمیع احکام حکم ٦ سلا حبس وی قابل اجرا می باشد.
وی روز جمعە ٢٦ بهمن ٩٧ (١٥ فوریە ٢٠١٩) همراه با یک شهروند دیگر با هویت ”یاسین کنعانی“ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات سقز بازداشت شدە و پس از سە ماه با وثیقە آزاد شدە بود.
زانکو رمضان‌زادە سال ٩٦ نیز بە مدت یک سال بە همین اتهام بازداشت و حبس شدە بود.