1 دقیقه خواندن
24 Mar
24Mar

مسئول فروشگاه بند سیاسی زندان ارومیە بە کرونا مبتلا شد🛑 


 هەنگاو: مسئول فروشگاه بند سیاسی زندان ارومیە کە فردی ٤٩ سالە و از کارمندهای این زندان می باشد، بە دلیل داشتن علائم کرونا، بە خارج از زندان منتقل شد.


 برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٥ فروردین ٩٩ (٢٤ مارس ٢٠٢٠)، یکی از کارمندان زندان ارومیە بە دلیل داشتن علائم ابتلا بە ویروس کرونا از سوی کادر پزشکی بە خارج از زندان منتقل شدە است.


 یکی از زندانیان ضمن تایید این خبر بە هەنگاو اعلام کرد کە، این کارمند زندان با هویت ” کیا مظاهری“ اهل ارومیە و مسئول فروشگاه بند سیاسی زندان بودە است.


 بە گفتە این زندانی، کل زندانیان بەند سیاسی و عقیدتی روزانە با این فرد تماس مستقیم داشتە و خرید کردەاند