1 دقیقه خواندن
26 Mar
26Mar


🛑 مرگ زندانی مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا در داخل زندان ارومیە🛑 


✅ هەنگاو: یکی از زندانیان محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە مشکوک بە ابتلا بە ویروس کرونا بودە، جانش را از دست داد.

✅ برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ٦ فروردین ٩٩ (٢٥ مارس ٢٠٢٠)، یک زندانی محبوس در بند ١٤ زندان مرکزی ارومیە با هویت ”حسین جوادی“ ٥٠ سالە کە مدت ١٨ سالە در زندان ارومیە محبوس است، بر اثر عدم رسیدگی پزشکی و ظن ابتلا بە ویروس کرونا جانش را از دست داد.


✅ بە گفتە یک منبع مطلع، جسد این زندانی توسط کادر پزشکی کاملا ایزولە شدە و بە بیرون از زندان منتقل شدە و هیچ کدام از مامورین زندان بە این جسد نزدیک نشدەاند.


✅ یکی از زندانیان محبوس در زندان ارومیە این خبر را برای هەنگاو تایید کردە و گفتە است کە هم بندیهای اوی گفتەاند علائم ابتلا بە ویروس کرونا را داشتە است. با این حال مسئولین زندان گفتەاند کە این زندانی بر اثر ایست قلبی فوت شدە است.


✅ در بند ١٤ زندان ارومیە بیش از ٤٠٠ زندانی محبوس هستند و هەنگاو اواخر اسفند ماه از انتقال یک بیماری مشکوک بە ابتلا بە کرونا از این بند با هویت ”آرش مرادی پور“ بە خارج از زندان خبر دادە بود.


✅ هەنگاو پیشتر راجع بە عدم مسئولیت پذیری مسئولین قضایی و زندان ارومیە در رسیدگی بە وضعیت پزشکی زندان و همە گیری ویروس کرونا اطلاع رسانی کردە بود.


✅ با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ٢٠ روز گذشتە دست کم ١٥ زندانی و یک مسئول مبتلا بە ویروس کرونا از زندان ارومیە بە خارج از زندان منتقل شدەاند کە یکی از آنها جانش را از دست دادە است.