1 دقیقه خواندن
07 Aug
07Aug

مردم نقده و بویژه جوانان از خانه‌ها خارج شوید، زمان عمل است!جوانان شجاع نقده از خانه ها خارج شده و برای مقاومت مشروع در مقابل مزدوران وابسته به سپاه پاسداران آماده شده اند.
۲ نفر از مزدوران حکومتی در خیابان پیرانشهر با ۲ جوان ۱۷_۱۸ ساله ی تعمیرکار درگیر شدند که در جریان این درگیری یکی از شهروندان کرد به نام فردین ابراهیمی به دست یکی از مزدوران حکومتی به نام رضا به قتل رسید.
مردم در نقده در میادین اصلی تجمع کرده و یکی از پاسگاه های شهر را احاطه کرده اند.
سکوت در مقابل جنایت مزدوران جمهوری اسلامی باید شکسته شود ولی از توطئه درگیری بین کرد و ترک ساکن نقده خودداری کنید تا دشمن همه، جمهوری اسلامی را شادمان نکنیم.