1 دقیقه خواندن
20 Dec
20Dec


"مردم جسد یخ‌زده آزادخسروی کولبر ۱۷ ساله را پیدا کرده بودند، اما برادر کوچکتر ۱۴ ساله، مفقود بود. امید داشتند فرهاد زنده باشد. این مردم مریوان و سروابادند که ۳ روز در جستجوی فرهادخسروی اینگونه کوه ها را زیرپا گذاشتند. امروز بالاخره فرهاد را، جسد فرهاد ۱۴ ساله کولبر را یافتند."


کولبر نیوز نوشته حاضران گفتن کت فرهاد بر روی جسد آزاد برادرش بوده و جسد خودش در انتهای مسیر یافت شد. یعنی مسافت کمی مانده بود تا به جاده و شهر مریوان برسد، فرهاد به دنبال کمک به آنجا رفته که تا انتهای مسیر نتوانسته دوام بیاورد


مردم مریوان با در دست گرفتن "نان"، بە استقبال پیکر یخ زدەی فرهاد رفتەاند و فریاد میزنند: برای یک تکه نان بود


از کوه‌های مریوان سلام به نیزارهای‌ ماهشهر