1 دقیقه خواندن
13 Nov
13Nov

مخالفت با آزادی مشروط آران تیباش در زندان ارومیه.


با درخواست یکی از زندانیان سیاسی کُرد محبوس در زندان مرکزی ارومیه برای آزادی مشروط مخالفت شده است.
برپایە گزارش رسیدە، شعبه ۹ اجرای احکام دادگاه انقلاب ارومیه با درخواست آزادی آران تیباش (مجید) برای آزادی مشروط مخالفت کرده است. این زندانی سیاسی که ۱۷ ماه از دوران محکومیت چهار ساله خود را سپری نموده طی دوران حبس از داشتن حق مرخصی نیز محروم بوده است.
گفتنیست که آران تیباش در زندان دچار بیماری لیپوم (تومور خوش خیم بافت چربی) شدە و در چندین نقطە بدنش غدەهای چربی مشاهدە شدە و مهر ماه ۹۸ در بیمارستان ”خمینی“ با دستبند و پابند مورد عمل جراحی قرار گرفت.
آران تیباش فرزند خالد و اهل دیزج مرگور، روز چهارشنبە ٥ دی ٩٧ ( ٢٦ دسامبر ٢٠١٨) پس از احضار بە ستاد خبری اطلاعات ارومیە بازداشت و در تاریخ ٢٧ دی ماه و پس از ٢٠ روز بە طور موقت و با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی آزاد شد.
این شهروند کرد نهاتاً اواخر بهمن ماه سال ۹۷ از سوی شعبە سوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی ”نجفی“ بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کُردستان ایران بە تحمل ٥ سال حبس محکوم گردید کە حکم وی بعدها از سوی شعبە یکم دادگاه تجدید نظر ارومیە بە ٤ سال حبس کاهش یافت.
آران تیباش روز دوشنبە ١٧ تیر ٩٨ (٨ ژوئیە ٢٠١٩)، جهت اجرای حکم ٤ سال حبس خود بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.
این زندانی سیاسی سال ٩١ بە دستور حراست دانشگاه علمی_کاربردی ارومیە از تحصیل محروم و سال ٩٢ نیز یک بار دیگر بازداشت شدە بود.