1 دقیقه خواندن
31 Jul
31Jul

قتل یک کولبر در مرزهای چالدران یک کولبر جوان در حین کولبری در مرزهای چالدران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید. بامداد روز جمعە ١٠ مرداد ٩٩ (٣١ ژوئیە ٢٠٢٠)، نیروهای مسلح ایران در ارتفاعات مرزی ”عموخانزاد“ واقع در چالدران بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند. هویت کولبری کە در نتیجە تیراندازی نیروهای انتظامی بە قتل رسیدە ”رضا پوراسماعیل“ اهل روستای ”خضرلو اعلام شدە است. بر طبق گزارش رسیدە، رضا پوراسماعیل از فاصلە نزدیک و با سە گلولە از ناحیە شکم مورد هدف قرار گرفتە است.