1 دقیقه خواندن
03 Jan
03Jan


رسانەھای عربی از جملە المیادین گزارش دادەند قاسم سلیمانی فرماندە سپاە قدس و ابومھدی مھندس فرماندە حشد الشعبی در جریان حملە دقیق ھوایی در راە فرودگاە بغداد بە ھلاکت رسیدند. قاسم سلیمانی فرماندە سپاە قدس  و ھشت فرماندە دیگر از جملە ابومھدی مھندس فرماندە حشدالشعبی و محمد الکوثرانی فرماندە حزب اللە لبنان و مسئول عراق و نیز دستگیری قیس خزعلی رئیس عصائب اھل حق و ھادی العامری فرماندە سپاە بدر و فرماندە دوم حشدالشعبی در جادریە بغداد در جریان عملیات ویژە تفنگداران دریایی آمریکا