1 دقیقه خواندن
10 Mar
10Mar


چهار شهروند اهل سقز طی ١٢ ساعت گذشتە بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا  جانشان را از دست دادەاند.