1 دقیقه خواندن
21 Aug
21Aug

 فریاد عبدی همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سنندج محبوس می‌باشد 


✅  یکی از فعالین مدنی و اعضای شاخە کُردستان حزب وحدت ملی در کامیاران با گذشت سە هفتە از بازداشت همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سنندج محبوس می باشد.


✅ بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، فریاد عبدی کە حدوداً سە هفتە پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بود، همچنان بدون داشتن حق ملاقات با خانوادە و حق دسترسی بە وکیل در بازداشتگاه اطلاعات سنندج محبوس می باشد.


✅ یکی از نزدیکان خانوادە عبدی در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، تلاش‌های مستمر خانوادە وی برای ملاقات با فریاد عبدی تاکنون بی‌نتیجە ماندە است.


✅ فریاد عبدی روز چهارشنبە ٨ مرداد ٩٩ (٢٩ ژوئیە ٢٠٢٠) در مغازە کتاب‌فروشی خود (کتاب‌فروشی دانشمند) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کامیاران بازداشت شدە بود.


✅ این شهروند کُرد سال ٨٦ نیز بە اتهام همکاری با پارت ژیان آزاد کُردستان (پژاک) بە مدت ٢٠ ماه زندانی شدە بود.